PRACE MAGISTERSKIE

PRACE MAGISTERSKIE 2017/2018

1. Monitorowanie sedacji na oddziale intensywnej opieki pediatrycznej

Kierownik: dr hab. Agnieszka Bienert

Współpraca: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej

Szpital Kliniczny, ul. Szpitalna, Poznań

2. Wpływ chemioterapii na farmakodynamikę leków sedacyjnych

Kierownik: dr hab. Agnieszka Bienert

Współpraca: WCO, Poznań

3. Stosowanie tramadolu u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi - ocena efektu antydepresyjnego i wpływu na funkcje poznawcze

Kierownik: dr n. farm. Danuta Szkutnik-Fiedler

4. Farmakokinetyka tramadolu i jego metabolitu O-demetylotramadolu u pacjentów z zapaleniem trzustki

Kierownik/opiekun:

dr hab. n. farm. Edyta Szałek/mgr farm. Joanna Porażka

Współpraca: Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

5. Wpływ cukrzycy na farmakokinetykę sorafenibu u szczurów

Kierownik: dr n. farm.  Agnieszka Karbownik

6. Wpływ sorafenibu na farmakokinetykę paracetamolu u szczurów

Kierownik: dr n. farm.  Agnieszka Karbownik

7. Ocena stężeń kabozantynibu we krwi u chorych na raka nerki

Kierownik/opiekun:

Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak/mgr farm. Katarzyna Sobańska

PRACE MAGISTERSKIE 2016/2017

1. Wpływ cukrzycy na farmakokinetykę erlotynibu u królików

Kierownik: dr n. farm. Agnieszka Karbownik


2. Wpływ erlotynibu na farmakokinetykę paracetamolu po podaniu dożylnym u królików

Kierownik: dr n. farm. Agnieszka Karbownik


3. Dostępność biologiczna tramadolu u pacjentów z zapaleniem trzustki

Kierownik: dr hab. farm. Edyta Szałek


4. Wpływ Hypericum perforatum na farmakokinetykę sunitynibu u królików

Kierownik: dr hab. farm. Edyta Szałek

Opiekun: mgr farm. Katarzyna Sobańska


5. Ocena potencjalnych interakcji inhibitorów kinaz tyrozynowych u pacjentów

Kierownik: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak

Opiekun: mgr farm. Katarzyna Sobańska


6. Farmakogenetyczna modulacja ekspresji katecholo-O-metylotransferazy (COMT) u kobiet z nadciśnieniem indukowanym ciążą

Kierownik: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak

Opiekun: dr Anna Bogacz


7. Wpływ leków przeciwdepresyjnych i/lub psychotropowych na farmakokinetykę tramadolu u królików

Kierownik: dr n. farm. Danuta Szkutnik – Fiedler


8. Interakcje farmakokinetyczne i farmakodynamiczne tramadolu (praca teoret.)

Kierownik: dr n. farm. Danuta Szkutnik – Fiedler


9. Farmakodynamika deksmedetomidyny u dzieci leczonych na oddziale intensywnej terapii – zastosowanie entropii EEG

Kierownik: dr hab. farm. Agnieszka Bienert


10. Farmakokinetyka deksmedetomidyny u dorosłych i dzieci – skalowanie allometryczne

Kierownik: dr hab. farm. Agnieszka Bienert